top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános szabályok, fogalmak

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE

Személyes adat: a személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító –
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

2. Adatkezelő
 

Adatkezelő neve: KULKOM Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-06-773847
Adószáma: 22284448-2-41
Székhely: 1026 Budapest, Garas u. 3. Fsz. 2. ajtó
Ügyvezető: Stráhl Katalin Szilvia

3. Egyes adatkezelések

a) Hírlevélre történő feliratkozás

Jogalap:  6. cikk (1) a) pont (hozzájárulás)
Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolódó megőrzési idő: Az adatok a hozzájárulás visszavonását követően törlésre kerülnek
Személyes adatok kategóriái: Név, telefonszám, e-mail cím


b) Jógaórán részvétel


Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájárulás)
Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolódó megőrzési idő: Az adatok a hozzájárulás visszavonását követően törlésre kerülnek
Személyes adatok kategóriái: Név, telefonszám, e-mail cím


c) Jógaterápiás foglalkozás


Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájárulás)

Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolódó megőrzési idő: Az adatok a hozzájárulás visszavonását mkövetően törlésre kerülnek

Személyes adatok kategóriái: Név, telefonszám, e-mail cím, egészségügyi személyes adat

Személyes adatok különleges kategóriái
kezelésének jogalapja:
GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont (az érintett kifejezett hozzájárulása)

4. Az adatkezelések közös jellemzői


Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
Az adatokhoz hozzáférésre jogosultak az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, akik az
adatokat kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik
A mindenkor aktuális cookie-tájékoztató a weboldalon elérhető süti beállító felületen érhető el.

5. Az érintettek jogai és joggyakorlása

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk
szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.


Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban
meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül
más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.


Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb
jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat
eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az
Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek
(automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

6. Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?


Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési
jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal megtehetik
(Stráhl Katalin: skatiyoga@gmail.com). Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a belső adatvédelmi szabályozásában, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

7. A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: https://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel
az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint
illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

bottom of page